DERACOM partner ESET
eset-baner-2
Baner_poziom_2
simplysign-ad_geodeci-1280x628px
UP_slider
6
Pajacyk DERACOM Wyszków
previous arrow
next arrow

WSPÓŁPRACA

   Jesteśmy firmą  zajmującą się świadczeniem kompleksowej obsługii informatycznej dla małych i dużych firm. Dysponujemy w pełni automatycznym Internetowym systemem sprzedaży i obsługi Partnerów Biznesowych – BIZNES-DERACOM. System jest uznawanym za jeden z najlepszych i najbardziej nowoczesnych na rynku.

W celu nawiązania współpracy, niezbędne jest:

 • podpisanej umowy handlowej
 • dostarczenie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/KRS – aktualny (nie starszy niż 3 m-ce),
 • dostarczenie dokumentu Regon,
 • dostarczenie dokumentu NIP,

Zasady współpracy:

* Warunki i procedury handlowe

   Realizacją transakcji handlowych zajmuje się Dział Sprzedaży DERACOM, pozostający do dyspozycji naszych Partnerów w godzinach pon.-pią: 10.00 – 17.00. DERACOM akceptuje wyłącznie zamówienia pisemne lub zamówienia złożone za pośrednictwem systemu BIZNES-DERACOM, w których sprecyzowane są: ilość, rodzaj towaru, sposób jego odbioru oraz osoba z Działu Sprzedaży DERACOM realizująca daną transakcję.

Zamówienie towaru jest traktowane jako zobowiązanie się do jego odbioru. W momencie realizacji zamówienia wystawiana jest faktura vat.

Faktura pro-forma wystawiana jest w przypadku:

1. Realizacji zamówienia od Partnera nie posiadającego kredytu

2. Realizacji zamówienia przekraczającego aktualny kredyt

Zamawiający, po otrzymaniu mailem faktury pro-forma wpłaca pieniądze na konto DERACOM i przesyła mailem potwierdzenie wpłaty. Na tej podstawie wystawiana jest faktura na zamówiony towar. Podstawą do wysłania towaru jest stwierdzenie wpłynięcia pieniędzy za zamówiony przez Kontrahenta towar na konto DERACOM. Faktura proforma jest ważna 5 dni od daty wystawienia. Po tym okresie zostaje anulowana bez powiadomienia odbiorcy. Anulowanie zamówienia przez Partnera może być dokonane wyłącznie w uzasadnionych przypadkach tylko po uzgodnieniu z Działem Sprzedaży DERACOM.

Przy pierwszym zakupie niezbędne jest przedstawienie następujących dokumentów:

1. Kopia wpisu do rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej potwierdzone nie dawniej niż 3 miesiące przed zakupem
2. Kopia numeru NIP i numer statystyczny REGON
3. Zamówienie pisemne na towar

Faktury VAT dotyczącego towaru wysyłanego przez DERACOM, wystawiamy po złożeniu oświadczenia, że firma jest płatnikiem VAT w bieżącym roku i upoważnia do wystawienia faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

* Dostawa i odbiór towaru

   DERACOM realizuje zamówienia wysyłkowe, dostawa przez lokalnego przedstawiciela oraz odbiór osobisty. Zamówienia wysyłkowe do realizacji z magazynów firmy DERACOM przyjmowane są od godziny 10:00 do godziny 16:00.

Dostawy towarów realizuje dla nas firmy kurierskie.

* Ceny

    Wszystkie ceny zawarte w cenniku są cenami hurtowymi. DERACOM zastrzega sobie również prawo do zmiany cen w przypadku zmiany kursów odpowiednich walut (USD, EURO).
W zależności od realizowanych obrotów każdy Partner Handlowy otrzymuje odpowiedni poziom cen hurtowych.

Wszystkie ceny zawarte w cenniku podane są w następujących walutach:
PLN – nowy polski złoty
USD – dolar amerykański.
Ceny podane w obcej walucie są przeliczane na złoty polski według kursu z dnia clenia: dewizy – sprzedaż – Bank Handlowy.

* Reklamacje

 • reklamacje zleceń transportowych muszą być zgłoszone nie później niż 48 godzin po otrzymaniu przesyłki,
 • w sprawach związanych z kradzieżami, zagubieniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przesyłki prosimy o kontakt pod numer telefonu (+48) 29 742 47 85 lub pod adresem biznes (at) deracom.pl,
 • reklamacje dotyczące niezgodności dostaw z fakturą należy składać w najkrótszym możliwym terminie od stwierdzenia takiej sytuacji pod numerem telefonicznym (+48) 29 742 47 85 lub pod adresem biznes (at) deracom.pl,
 •  w przypadku dostaw realizowanych za pośrednictwem spedytora, jeśli nastąpi niezgodność pomiędzy ilością towaru w przesyłce z fakturą lub wagą wymienioną na liście przewozowym, a faktycznie otrzymywaną, odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem spedytora i niezwłocznie powiadomić pisemnie mailem DERACOM.
 • w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a dokumentem WZ lub fakturą, Kontrahent powinien zgłosić w przypadku stwierdzenia:
   • naruszenia taśm firmowych,
   • uszkodzenia kartonu,
   • jakichkolwiek znamion ingerencji w przesyłkę,
   • niezgodności pomiędzy stanem faktycznym, a fakturą zakupu,

Odbiorca zobowiązany jest niezwłocznie sporządzić w obecności spedytora protokół na okoliczność zaistniałej sytuacji oraz o sytuacji poinformować DERACOM w sposób opisany powyżej.

Brak dostosowania się do powyższych procedur może spowodować odmowę reklamacji.

* Płatności

    Wszelkie płatności należy dokonywać na konto DERACOM w terminach nieprzekraczalnych, podanych na fakturze.
Aktualne numery kont są umieszczone na fakturze zakupu.

DERACOM Komputery Osobiste Al. Pokoju 32 07-130 Łochów Bank – BNP Paribas Bank Polska S.A.  nr PL 40 2340 0009 5130 2400 0000 0590

Podstawą wysłania towaru jest terminowe uregulowanie płatności, na wpłaty dokonywane nieterminowo wystawiane są noty odsetkowe.

 * Kredyt kupiecki

   W celu uzyskania kredytu kupieckiego niezbędne jest wypełnienie wniosku kredytowego i wraz z aktualnymi dokumentami finansowymi firmy (Bilans, Rachunek Wyników, w przypadku osób fizycznych, które nie mają obowiązku sporządzania takich dokumentów, deklaracja VAT7 za ostatni miesiąc oraz deklaracja PIT-36 za poprzedni rok obrachunkowy). Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku kredytowego zostaniecie Państwo poinformowani o wysokości przyznanego limitu i terminie płatności. Decyzja kredytowa jest ważna przez miesiąc od daty jej wydania.W przypadku potrzeby ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia kredytu proponujemy gwarancję bankową lub weksel in blanco.

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Wypełniają oświadczenia wekslowe oraz weksel in blanco.

 • poręczycielem może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, np. współmałżonek;
 • podpisy złożone na oświadczeniu wekslowym i wekslu muszą być tożsame;
 • należy dołączyć kompletne kserokopie dowodów osobistych wystawców weksla, poręczycieli i ich współmałżonków (strony zawierające serię i nr, zdjęcie i adres zameldowania) oraz uzupełnią ewentualne braki w złożonych wcześniej dokumentach rejestrowych i upoważnieniach;
 • na oświadczeniu do weksla niezbędna jest zgoda współmałżonka wystawcy weksla i poręczyciela;
 • oświadczenie wekslowe i weksel muszą być dostarczone w oryginale.

Spółki cywilne. Wypełniają oświadczenia wekslowego dla spółek s.c. oraz weksel in blanco.

 • wystawcami weksla są wszyscy wspólnicy spółki cywilnej;
 • poręczycielem może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, np. współmałżonek wspólnika spółki cywilnej;
 • podpisy złożone na oświadczeniu wekslowym i wekslu muszą być tożsame;
 • na oświadczeniu do weksla niezbędna jest zgoda współmałżonka wystawcy weksla i poręczyciela;
 • należy dołączyć kompletne kserokopie dowodów osobistych wystawców weksla, poręczycieli i ich współmałżonków (strony zawierające serię i nr, zdjęcie i adres zameldowania) oraz uzupełnią ewentualne braki w złożonych wcześniej dokumentach rejestrowych i upoważnieniach;
 • oświadczenie wekslowe i weksel muszą być dostarczone w oryginale.

Spółki prawa handlowego (Sp. z o.o., spółka akcyjna, spółka jawna). Wypełniają oświadczenia wekslowe oraz weksel in blanco.

 • wystawcą weksla może być tylko osoba uprawniona do reprezentacji spółki;
 • poręczycielem może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, np. członek Zarządu, właściciel spółki;
 • podpisy złożone na oświadczeniu wekslowym i wekslu muszą być tożsame;
 • należy dołączyć kompletne kserokopie dowodów osobistych wystawców weksla, poręczycieli i ich współmałżonków (strony zawierające serię i nr, zdjęcie i adres zameldowania) oraz uzupełnić ewentualne braki w złożonych wcześniej dokumentach rejestrowych i upoważnieniach;
 • na oświadczeniu do weksla niezbędna jest zgoda współmałżonka wystawcy weksla i poręczyciela;
 • oświadczenie wekslowe i weksel muszą być dostarczone w oryginale.