AKTYWNA TABLICA | DERACOM Komputery Osobiste – Komputery – Laptopy – Kasy Fiskalne – RTV – AGD – Foto – Zabawki

AKTYWNA TABLICA

 

„Aktywna Tablica” to rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno‑komunikacyjnych na lata 2017-2019.

Zadaniem Programu AKTYWNA TABLICA jest zapewnienie niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

Rodzaj środków dydaktycznych objętych dofinansowaniem:

 

Program AKTYWNA TABLICA dedykowany jest dla następujących typów szkół:
– publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe;
– publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej;
– publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
– szkoły i zespoły szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Docelowa liczba szkół objętych Programem – 15 500:

 

Na Program AKTYWNA TABLICA w latach 2017-2019 przewidziana jest łączna kwota 279 316 000,00 zł, przy czym maksymalna kwota wsparcia finansowego dla jednej szkoły to 14 000,00zł. Szkoły podstawowe wnioskujące o dofinansowanie zobowiązane są zapewnić wkład własny przeznaczony na realizację Programu AKTYWNA TABLICA w wysokości co najmniej 20% wartości całkowitego kosztu realizacji Programu.

Źródło dofinansowania:

 

Za wkład własny uważa się:

– wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w Programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w Programie;
– sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.

Warunki przystąpienia do Programu AKTYWNA TABLICA.
Wymaganiem podstawowym dla szkoły podstawowej przystępującej do Programu AKTYWNA TABLICA jest posiadanie dostępu do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.

Ponadto szkoła wnioskująca o udział w Programie:

– posiada co najmniej jeden pakiet wymienionych poniżej narzędzi i oprogramowania przypadających na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany monitor:
– przenośny komputer dla nauczyciela lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera wraz z:
preinstalowanym systemem operacyjnym,
– oprogramowaniem biurowym,
– oprogramowaniem antywirusowym,
– oprogramowaniem zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych, przy czym oprogramowanie zabezpieczające może być zainstalowane na szkolnych urządzeniach sieciowych.
– router;
– w zależności od liczby tablic interaktywnych lub interaktywnych monitorów dotykowych wnioskowanych do zakupu, posiada co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną odpowiednio do potrzeb funkcjonowania tablicy interaktywnej lub interaktywnego monitora dotykowego, przypadającą na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany monitor;
– posiada co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Wymagania, jakie muszą spełniać pomoce dydaktyczne zakupione przez szkołę podstawową w ramach Programy AKTYWNA TABLICA:
– deklaracja CE
– certyfikat ISO 9001 dla producenta;
– w przypadku zakupu danego rodzaju pomocy dydaktycznych w więcej niż jednym egzemplarzu, zakupione pomoce dydaktyczne muszą pochodzić od jednego producenta;
– komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy dydaktycznych danego rodzaju musi pochodzić od jednego dostawcy;
– sprzęt fabrycznie nowe (wyprodukowany nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolny od obciążeń prawami osób trzecich;
– instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim, z tym, że w przypadku szkół za granicą te materiały i instrukcje nie muszą być sporządzone w języku polskim;
– okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata.

Ważne daty:

Wzory wniosków

Uchwała Rady Ministrów 108/2017
z dnia 19 lipca 2017r.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu „Aktywna tablica”.
Uchwała Rady Ministrów 108/2017 z dnia 19 lipca 2017r
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017
Wniosek dyrektora szkoły o udział w Programie Aktywna tablica.
Wniosek dyrektora szkoły z komentarzem.
Wniosek dyrektora szkoły o udział w programie
Wniosek dyrektora szkoły z komentarzem
Wniosek o udzielenie wsparcia dla organu prowadzącego.
Organ prowadzący – sprawozdanie z realizacji Programu Aktywna tablica.
Wniosek o udzielenie wsparcia
Organ prowadzący – sprawozdanie z realizacji
Dyrektor szkoły – sprawozdanie z realizacji Programu Aktywna tablica.
Dyrektor szkoły – sprawozdanie z realizacji